Reactie Wonen met Meer op artikel Mantelzorgelijk

“Waar blijft het WLZ-geld in instellingen bij de inzet van mantelzorgers?” Op LinkedIn heeft Mantelzorgelijk een artikel geplaatst. Wij delen het standpunt van Mantelzorgelijk: “

“We nemen het standpunt in dat als een mantelzorger (noodgedwongen) officiële geïndiceerde taken overneemt van de formele zorg, zij ook recht hebben op de bijbehorende vergoeding zoals gefinancierd door het Zorgkantoor. Zij zijn dan namelijk de vervangers van de formele zorg en geen goedkope oplossing voor een financiële begroting van een instelling. Een steentje bijdragen aan een personeelsprobleem is in dit geval heel wat anders dan de gratis oplossing zijn.”

Wonen met Meer ondersteunt bewoners en ontzorgt mantelzorgers. In ons concept is een belangrijke rol weggelegd voor het het netwerk, geclusterd wonen, levensloopgeschikte woningen en het beheerderspaar. Wij hebben o.a. vragen over de BTW, over diensten aan bewoners en het ontzorgen van mantelzorgers. Anders denken, werken en financieren. Alleen zo geven wij handen en voeten aan de opgave die de overheid zelf in 2014 in gang heeft gezet: langer zelfstandig thuiswonen. Wonen met Meer gaat een stap verder en kan met de opzet een stapeling van ambities realiseren. Meer weten? Op onze website kunt u uw/jouw gegevens achterlaten.

.

 

Mee eens: “Maak geen regels, maar regel het”

Stichting Wonen met Meer staat hier volledig achter: “Maak geen regels, maar regel het”.Katalys (versterkt in heel Nederland mensen met plannen voor hun omgeving) schrijft op hun website: “Professionals betrokken bij bewonersinitiatieven hebben zelf behoefte aan regelruimte en ruggensteun. Dat blijkt uit de publicatie Ruimte maken, waar wachten we op? Samenwerken met bewonersinitiatieven die Katalys vandaag uitbrengt. Beleidsmakers en -uitvoerders spreken hierin uit waar ze over struikelen en welke oplossingen goed werken. Allemaal hebben ze behoefte aan één ding: dat bewonersinitiatieven niet langer als uitzondering gelden, maar als onderdeel van een logische samenwerking. ‘Maak geen regels, maar regel het’ “.

Wonen met Meer zegt: gewoon gaan doen en al doende leren. Wij hebben niet op alle vragen een antwoord, maar zien wel waar de vragen liggen sinds 2014. Zo is Wonen met Meer ontstaan: vanuit de vragen in de samenleving en vanuit betrokkenheid. Meedoen? Ga naar onze contactpagina en wij geven z.s.m. een terugkoppeling!

Onderstaand beeld is afkomstig van de website van Katalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen met Meer heeft een kwartetspel ontwikkeld

Wonen met Meer heeft, volledig met de hand en gebruikmakend van restmaterialen, een kwartetspel ontwikkeld. Leuk om te spelen, maar ook te gebruiken om met elkaar het gesprek aan te gaan: Dat sluit mooi aan bij het initiatief van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). “Praat vandaag over morgen“. “Het lijkt misschien nog ver weg, maar wie straks ook vol van het leven wil blijven genieten, praat vandaag over morgen. Bijvoorbeeld over wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past en hoe je fit blijft. Wat vind jij belangrijk voor later? Begin op tijd het gesprek.”

Waar wilt u, als u ouder wordt, wonen en leven? Wat vindt u belangrijk als het gaat om wonen, welzijn, welbevinden, veiligheid, ondersteuning en misschien wel zorg? Het kwartetspel van Wonen met Meer kan een handvat zijn om dat beeld scherper te krijgen. Gebruik na het spel gespeeld te hebben (door bijvoorbeeld de bewoners van een initiatiefgroep) vervolgens de spelkaarten om in eerste instantie elkaar duidelijk te maken waar de prioriteiten liggen. Selecteer de hoofdonderwerpen en noteer deze op de meegeleverde invulkaart. Zo zijn dan de voorlopige uitgangspunten, de grote lijnen of kaders, helder en kan het gesprek worden aangaan met Wonen met Meer. Samen gaan we vervolgens kijken hoe het pad eruit kan gaan zien naar realisatie. Er zijn 9 verschillende onderwerpen verwerkt in het kwartetspel.

 

Reactie op ActiZ: verzorgingshuizen

Op LinkedIn kwam een reactie van ActiZ voorbij. “Terechte vraagtekens Raad van State bij terugkeer verzorgingshuizen”. “Het gat ‘tussen-thuis-en-het-verpleeghuis’ moet gevuld worden. Volgens een recent advies van de Raad van State zal het initiatiefwetsvoorstel voor de terugkeer van het verzorgingshuis van Kamerleden Agema en Pouw-Verweij hier echter niet toe leiden. Bestuurder Mireille de Wee van zorgorganisatie Mijzo en voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en zorg, legt in vijf vragen en antwoorden uit waarom niet en wat oplossingsrichtingen zijn.”

Wonen met Meer heeft in 2014 al aangegeven dat het nieuwe beleid rond het langer Zelfstandig Wonen nieuwe vragen zou opwerpen. Ook wij spraken toen al over het gat tussen thuis en het verpleeghuis. In de reactie van ActiZ komen een aantal passages voorbij die wij graag onderstrepen:

 1. Dit omdat het fijn is om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn en onafhankelijk van (professionele) zorg.
 2. Bovendien neemt het aantal verpleeghuisplaatsen de aankomende jaren nauwelijks toe, terwijl het aantal ouderen met een zorgvraag zeer snel stijgt. Om de verpleeghuisplaatsen beschikbaar te houden voor de meeste kwetsbare ouderen moeten we ook werken aan andere oplossingen.
 3. Vormen van beschut wonen, geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woningen waar mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen met zo min mogelijk inzet van professionele zorg.
 4. …..behelst in feite een grote stelselwijziging.
 5. …….eenzaamheid.
 6. Een groot knelpunt ligt er op het gebied van wonen.
 7. Dat moeten we echt niet in een zorgwet als de Wlz willen oplossen.
 8. Er is grote behoefte aan passend wonen, meer saamhorigheid en welzijn. Dat is een vraagstuk dat de politiek, het sociaal domein en de hele samenleving aangaat.
 9. …..anders kijken naar zorg……
 10. …….investeren in het welzijn van ouderen, onderlinge verbinding in de samenleving en goede voorzieningen als adequate eerstelijnszorg.
 11. …..naar voldoende passende woonvormen, maatschappelijke bewustwording en toekomstgerichte ondersteuning en zorg voor ouderen.’

Wonen met Meer heeft de vragen niet alleen gesignaleerd, maar is vanuit betrokkenheid aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een concept dat bewoners ondersteunt en mantelzorgers ontzorgt. Toch wel gek dat er wel over wordt gepraat, maar dat wij, als een van de oplossingen, nog niet boven zijn komen drijven. Toch zijn wij actief en druk voor en achter de schermen.

Zie ook onze pagina “locaties“. Door het klein te houden, willen wij iets groots bouwen. Doet u, doe jij mee? Leg gerust contact met ons via het contactformulier en wij reageren snel!