OPROEP voor bestuursleden

Wilt u, wil jij een concrete bijdrage leveren aan de omslag naar wonen, welzijn en ondersteuning bij mensen thuis? We citeren in dit verband het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, van 4 juli 2022 WOZO: “Thuis als het kan. Mensen bereiden zich voor op het ouder worden en welke woonvorm en woonomgeving daarbij het beste past. Er worden voldoende passende woonvormen in een leefomgeving gerealiseerd die ervoor zorgen dat mensen met hun sociale netwerk kunnen wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. We zetten in op het verbeteren van de leefomgeving van ouderen zelf. Ondersteuning en zorg wordt in de buurt georganiseerd, zodat ouderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven leven, wonen en naar buiten durven.”

 

 

 

 

Sinds 2014 zijn wij als Wonen met Meer bezig om een prachtig woon,- leef,- welzijns- en ondersteuningsconcept uit te werken. Dat sluit mooi aan bij de ambities en uitdagingen van het Ministerie van VWS: zie het beeld in dit nieuwsbericht: “Met een nieuwe vorm van wonen”. Nu zijn we zover om een stichtingsbestuur op te richten. Er zijn inmiddels twee aspirant bestuursleden. We komen graag in contact met iemand in de omgeving van IJsselstein. Naast leden met hun eigen expertise, zoeken wij een voorzitter, secretaris en iemand voor de PR.

Omdat de opzet van de Stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de Stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars. Samen van waarde willen zijn! Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op onze website: Er zijn concept functiebeschrijvingen opvraagbaar.

 

 

 

 

 

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”

Delen wordt gewaardeerd!

Meer weten over het WOZO programma van het Ministerie van VWS? Klik hier op de link.

Wonen met meer

Wonen met Meer lid geworden van LVGO

Wonen met Meer lid geworden van LVGO (landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen).

Wij zien veel overeenkomsten, kijkend naar wat er geschreven staat op hun website: “Gemeenschappelijk wonen door senioren is daarmee een prachtig burgerinitiatief. Het past helemaal in deze tijd van zelfstandigheid en eigen regie, gecombineerd met de behoefte aan saamhorigheid.”

Bij Wonen met Meer gaat het om geclusterd wonen, veiligheid en ondersteuning als dat nodig is, gekoppeld aan een beheerderspaar op locatie. Zo houden bewoners de regie en is het initiatief toekomstgeschikt. De verwachting is dat het gemeenschappelijk wonen, als aanvulling op hun organisatie, op termijn kiest voor een vorm van ondersteuning op locatie. Wonen met Meer is er klaar voor en levert altijd maatwerk!

Bestuursleden gezocht voor de nog op te richten stichting Wonen met Meer

Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk. De stichting bevindt zich in de oprichtingsfase. Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting. Dat is helaas te weinig om tot oprichting over te kunnen gaan. We zijn daarom op zoek naar een of meer bestuursleden. Die voorbereidingen gaan wij nu in werking zetten.

Omdat de opzet van de Stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de Stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars. Samen van waarde willen zijn!

We zoeken in de omgeving IJsselstein o.a. een voorzitter, secretaris en iemand voor de PR- en Communicatie. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op onze website: Er zijn concept functiebeschrijvingen opvraagbaar.

“Door het klein te houden, willen we iets groots bouwen!”Wonen met meer

Concept Integraal Zorgakkoord

Wonen met Meer heeft het uitgelekte concept Integraal Zorgakkoord (versie 1.0 – 3 september 2022) doorgenomen. Het concept telt maar liefst 135 pagina’s. Wonen met Meer heeft eerst een uittreksel gemaakt, en vervolgens de grote en belangrijkste lijnen op een rijtje gezet. Vanuit die grote lijnen hebben we de verbindingen opgezocht met Wonen met Meer. Straks meer daarover. Alles bij elkaar zijn het toch nog 16 A4-tjes geworden!

Omdat we zelf uit de zorgsector komen, is het stuk nog enigszins te volgen. Vast staat dat het een complex zorgsysteem is geworden waar inmiddels 100 miljard in omgaat. Het gaat o.a. om verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging  en nog meer. Bestaande programma’s worden meegenomen, zoals: Het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. WOZO zet in op een gemeenschappelijke opgave met veldpartijen; het lange termijn perspectief en een expliciete norm: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Een vrij nieuw onderwerp is dit: “Inzetten op zorg met laagst mogelijke impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Dat vraagt om ‘groene en klimaat neutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving, geleverd met oog voor spaarzaam en circulair gebruik van grondstoffen en materialen.”

Om de stijgende lijn eruit te halen, worden er diverse voorstellen gedaan. Zo wordt er o.a. ingezet op: “gezondheid en welzijn door middel van (wijkgerichte) preventie en ondersteuning, zodat mensen zo gezond en vitaal mogelijk zijn en zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden.” Een mooi bruggetje naar Wonen met Meer. Wij hebben vanuit onze samenvatting en het beschrijven van de essentie, maar liefst 29 verbindingen kunnen ontdekken met Wonen met Meer. Ons concept sluit aan bij de uitspraak die te lezen is in het Integraal Zorgakkoord: ” Radicaal simpel”. Wij hebben het over regelarm en zonder winstoogmerk, vanuit de vragen in de samenleving en vanuit betrokkenheid daar handen en voeten aan geven. Toch zien wij vrijwel geen verdieping op dat thema. Het zijn met name de bestaande organisaties, instanties en overheidsinstellingen die worden opgeroepen samen te werken. Of deze: “Gemeenten hebben een belangrijke rol om de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord te kunnen realiseren. Van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen en het bevorderen van een gezond en actief leven. Het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden.”

Wonen met Meer gaat verder niet in op de 29 verbindingen die zij zien. Het is wel mooi te lezen dat de thema’s wonen, Langer Zelfstandig Thuis, veiligheid, mantelzorg, ondersteuning en zorg worden benoemd. Er worden echter, zover wij het hebben kunnen zien, geen verbindingen gelegd met nieuwe woon,- leef,- welzijn,- ondersteunings- en zorgconcepten.Onze hoop is gevestigd op mogelijk nieuwe financiële stromen: “De overheid geeft ruimte voor experimenten van (domeinoverstijgende) regionale samenwerkingsverbanden, waaronder zij uitzicht geeft op structurele bekostiging van initiatieven na de experimenteerfase, voor zover initiatieven doelmatig zijn,… Zo kan (zwaardere) acute zorg worden voorkomen.” “Professionals moeten hierbij worden ondersteund en ontzorgd en in hun dagelijkse samenwerking. anders en beter te organiseren (dichtbij,..”

Als de insteek is “dat zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden … het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen” dan ontkomen we niet aan het ondersteunen van (burger of maatschappelijke) initiatieven in de wijk, dichtbij de mensen. Wonen met Meer heeft de handschoen in 2014 al opgepakt. Het is nu zaak om door te pakken, met de juiste samenwerkingspartners.

Heeft u na het lezen van deze bijdrage zelf ook ideeën of wilt u meedoen, in welke vorm dan ook? Laat het gerust weten via onze contactpagina. Van harte uitgenodigd. Delen wordt gewaardeerd.

Wonen met meer

Uit de nieuwsbrief nr. 9: Ruimte voor collectief wonen

Lobby Ruimte voor collectief wonen in nieuwe fase
Ondanks dat er meer aandacht is voor andere woonvormen en overal in het land projecten starten, heeft Nederland te kampen met meerdere crises die veel aandacht opeisen van politici en ambtenaren. De realisatie van nieuwe woonvormen is daardoor kwetsbaar, ook omdat tijdelijke projecten soms plaats moeten maken voor andere maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd zien we collectieve woonvormen ook als een oplossing voor meerdere problemen.

Nu veel gemeenten de ambitie hebben om collectieve woonvormen mogelijk te maken, willen wij ons gaan richten op het daadwerkelijk realiseren ervan. Het vinden van locaties, het mogelijk maken in beleid en toegankelijke financiering. Ook vinden we het belangrijk dat collectieve woonvormen bereikbaar blijven voor alle inkomens.  De komende tijd zal er nieuwe content op de website komen en willen we ons netwerk van initiatiefnemers, financiers, overheden, politici, bouwers en bewoners opnieuw mobiliseren.

Woningbouwimpuls
Tot 25 september kunnen gemeenten een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van het rijk. De impuls is bedoeld om betaalbare woningen sneller te realiseren. Is jouw initiatief al vergevorderd en werk je voor of veel samen met de gemeente? Dan is dit een goed moment om het over de bouwimpuls te hebben. Wellicht kan jouw initiatief hiermee een duwtje in de rug krijgen? Meer informatie: Link naar de Rijksoverheid.

Meer informatie, zie de website.