Op LinkedIn kwam een reactie van ActiZ voorbij. “Terechte vraagtekens Raad van State bij terugkeer verzorgingshuizen”. “Het gat ‘tussen-thuis-en-het-verpleeghuis’ moet gevuld worden. Volgens een recent advies van de Raad van State zal het initiatiefwetsvoorstel voor de terugkeer van het verzorgingshuis van Kamerleden Agema en Pouw-Verweij hier echter niet toe leiden. Bestuurder Mireille de Wee van zorgorganisatie Mijzo en voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en zorg, legt in vijf vragen en antwoorden uit waarom niet en wat oplossingsrichtingen zijn.”

Wonen met Meer heeft in 2014 al aangegeven dat het nieuwe beleid rond het langer Zelfstandig Wonen nieuwe vragen zou opwerpen. Ook wij spraken toen al over het gat tussen thuis en het verpleeghuis. In de reactie van ActiZ komen een aantal passages voorbij die wij graag onderstrepen:

 1. Dit omdat het fijn is om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn en onafhankelijk van (professionele) zorg.
 2. Bovendien neemt het aantal verpleeghuisplaatsen de aankomende jaren nauwelijks toe, terwijl het aantal ouderen met een zorgvraag zeer snel stijgt. Om de verpleeghuisplaatsen beschikbaar te houden voor de meeste kwetsbare ouderen moeten we ook werken aan andere oplossingen.
 3. Vormen van beschut wonen, geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woningen waar mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen met zo min mogelijk inzet van professionele zorg.
 4. …..behelst in feite een grote stelselwijziging.
 5. …….eenzaamheid.
 6. Een groot knelpunt ligt er op het gebied van wonen.
 7. Dat moeten we echt niet in een zorgwet als de Wlz willen oplossen.
 8. Er is grote behoefte aan passend wonen, meer saamhorigheid en welzijn. Dat is een vraagstuk dat de politiek, het sociaal domein en de hele samenleving aangaat.
 9. …..anders kijken naar zorg……
 10. …….investeren in het welzijn van ouderen, onderlinge verbinding in de samenleving en goede voorzieningen als adequate eerstelijnszorg.
 11. …..naar voldoende passende woonvormen, maatschappelijke bewustwording en toekomstgerichte ondersteuning en zorg voor ouderen.’

Wonen met Meer heeft de vragen niet alleen gesignaleerd, maar is vanuit betrokkenheid aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een concept dat bewoners ondersteunt en mantelzorgers ontzorgt. Toch wel gek dat er wel over wordt gepraat, maar dat wij, als een van de oplossingen, nog niet boven zijn komen drijven. Toch zijn wij actief en druk voor en achter de schermen.

Zie ook onze pagina “locaties“. Door het klein te houden, willen wij iets groots bouwen. Doet u, doe jij mee? Leg gerust contact met ons via het contactformulier en wij reageren snel!