Bestuur

“Aan de wieg staan van een nieuw woon-,
leef-, welzijns- en ondersteuningstijdperk.
Wij gaan het doen!”

Inleidend

Startend bij de vraag vanuit de samenleving is het perspectief ontstaan Stichting Wonen met Meer, een zorg minder op te richten. Tussen thuis en het verpleeghuis is een enorm gat geslagen en langzaam beginnen we als samenleving te beseffen dat het niet de overheid is die ten allen tijde de oplossingen aandraagt. De burger, met wel of niet een eigen netwerk, zal het zelf moeten regelen door vooruit te kijken, geld apart te leggen en door tijdig te verhuizen naar een woning die toekomstgeschikt is.

De stichting Wonen met Meer is maatschappelijk betrokken en wil van waarde zijn. Door het uitdragen van de missie en visie en het zorgdragen voor de continuïteit, geeft de stichting praktisch handen en voeten aan de geformuleerde uitgangspunten. Wij zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk. De stichting bevindt zich in de oprichtingsfase. Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven zitting te willen nemen in het bestuur van de stichting. Dat is helaas te weinig om tot oprichting over te kunnen gaan. We zijn daarom op zoek een of meer bestuursleden.

In hoofdlijnen zijn er twee soorten bestuursleden nodig

Voor de startperiode
Omdat de opzet van de stichting nieuw is, zal niet alles van een leien dakje gaan. We zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn tijd en energie te steken in de opzet van de stichting. Samen laten we zo onze droom, passie en het geschetste perspectief tot leven komen. In eerste instantie door de pilot op te zetten, vorm te geven en te begeleiden. We vragen dan best veel: gedrevenheid, creativiteit en initiatiefrijk kunnen zijn. Eigenlijk zijn we op zoek naar dwarsdenkers, friskijkers, koplopers en kantelaars; buiten de bestaande kaders kunnen denken! Samen van waarde willen zijn.

Voor het vervolg
Het gaat dan ook om mensen die de continuïteit van de stichting kunnen bewaren. Deze groep mensen is uiteindelijk vooral gericht op de langere termijn, gedreven en zorgdragen voor de continuïteit van de stichting.

Het streven is begin 2023 de stichting daadwerkelijk op te richten. Om het praktisch te houden is het belangrijk dat in de aanloopfase aspirant bestuursleden in of rond IJsselstein wonen en/of werkzaam zijn. Serieuze reacties zijn van harte welkom via ons contactformulier op deze website.

Tot slot:
De mogelijkheid bestaat dat er gekozen wordt voor een andere rechtsvorm. Ook dat zal naar verwachting begin 2023 verder duidelijk worden.