Samenwerking

Wonen met Meer heeft een eerste partner gevonden in Verstoep Bouwadvies en Architectuur uit Schoonhoven.

 

Verstoep

 

 

 

 

 

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: of nog liever: Maatschappelijk Verantwoord Optreden. Binnen hun bedrijfsvoering geven zij er zo handen en voeten aan, vanuit het vakgebied of persoonlijk. Samen delen we dus dezelfde uitgangspunten. Vanuit gemeenschappelijke betrokkenheid is jaren geleden de basis gelegd voor de samenwerking die toen nog niet concreet kon worden omgezet in een project. Inmiddels werken we samen aan diverse projecten, waaronder het plan ‘Zeldenrust’ in Benschop. Lees meer…Locaties 

Samen Investeren
Voor de locatie Den Dikken Boom in Ouderkerk aan den IJssel, wordt er door Verstoep Bouwadvies en Architectuur niet alleen samengewerkt met Stichting Wonen met Meer. Ook met Samen Investeren. Wat kenmerkt Samen Investeren? “Wij geloven in de combinatie van commercieel en maatschappelijk vastgoed, het toevoegen van waarde na elke aankoop en het delen van de rendementen, ook na verkoop. Wat dit laatste betreft streven we een houdbaar financieel model na wat onder hoog- en laagconjunctuur eerlijk de opbrengsten verdeelt.”

Wat dat betreft is Verstoep blij met Samen Investeren. “Samen sta je sterker. Ik leer van hoe zij mensen met elkaar verbinden, het kapitaal van verschillende mensen bij elkaar leggen en daarmee iets doen. Als ik het plan in m’n eentje ontwikkeld had, dan zou ik meer woningen verkopen; nu gaan we ook een deel verhuren, in de sociale huur. Daar is veel behoefte aan.” Peter van den Dool van Samen Investeren: “We verkopen een deel om het financieel haalbaar te maken. Het andere deel wordt sociale huur, zodat het toegankelijk is voor iedereen. Natuurlijk willen we een zeker rendement maken. Maar dat staat niet voorop; het gaat om de impact. Dat merk ik ook bij Arjan. Met geld kunnen we goede dingen doen, op een verantwoorde manier. Het wordt steeds moeilijker om met banken te werken. In dit project kunnen investeerders 3, misschien wel 4 procent rente krijgen. Door dingen te verbinden, ontstaan toekomstbestendige modellen.” Heeft u vragen over Samen Investeren? Uw vragen en opmerkingen waarderen we!” Peter van den Dool, website: link.


 

 

Ruimte voor collectief wonen.
Wonen met Meer heeft het manifest ondertekend:

 

Ruimte voor collectief wonen aan het woord: “Ons doel is passend gemeentelijk beleid voor collectieve en andere woonvormen én een volwaardige plek in de woningbouwprogramma’s van iedere gemeente. Op dit moment is er in veel gemeenten geen concreet beleid voor collectieve woonvormen. Gemeenten en burgerinitiatieven vinden steeds opnieuw het wiel uit om initiatieven van burgers een plek te geven. Dit vergt veel tijd en geld en brengt onzekerheden met zich mee. Onzekerheden voor het initiatief, wanneer er na vele inspanningen en voorinvesteringen uiteindelijk geen haalbaar plan of vergunningverlening volgt. En onzekerheden bij de gemeente, zoals het (ogenschijnlijk) loslaten van sturing en controle.” Lees meer… link.

Valt dit onder samenwerking? Ja zeker! Wij vinden het belangrijk hierin samen op te trekken. Ook wij zien een grote meerwaarde in collectieve en andere woonvormen. Woonvormen waarin bewoners zelf de regie hebben; als vereniging, coöperatie of CPO. Collectief wonen geeft ons de mogelijkheid om invulling te geven aan onze veranderende woonwensen én aan de maatschappelijke opgaven waarvoor wij ons willen inzetten. Kijkend naar de stapeling van ambities (vernieuwende woonconcepten, woningbouw, doorstroming, kleinschalige en inclusief, flexibel en duurzaam), dan kunnen we meer bereiken dan alleen de stapeling van stenen. Nabuurschap, sociale cohesie, met toename van veiligheid, een vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor de Wmo en zorg tot gevolg. Dat laatste zal een steeds actueler thema worden. Kortom: handen uit de mouwen en stoppen met praten en het schrijven van beleidsnotities, manifesten en woonvisies. Aan de slag en aldoende leren!